Pravidlá používania

  1. „NAŠE LEKÁRNE“ je internetový portál (internetová stránka) dostupný na webovom sídle www.naselekarne.sk, vrátane všetkých jeho subdomén.
  2. „Prevádzkovateľ NAŠE LEKÁRNE“: Prevádzkovateľom je fyzická osoba Mgr. Radoslav Cibík, IČO 50876350 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  3. „Používateľ NAŠE LEKÁRNE“ je fyzická osoba, ktorá má záujem o používanie NAŠE LEKÁRNE, (ďalej len „Používateľ“).
  4. „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Prevádzkovateľa NAŠE LEKÁRNE „Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  5. Internetový portál je určený predovšetkým pre verejnosť ako zdroj odborných informácií.
  6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím informácií z NAŠE LEKÁRNE ani za výsledky rozhodnutí Používateľov realizovaných na základe používania internetového portálu.
  7. Používateľ berie na vedomie, že informácie získané prostredníctvom NAŠE LEKÁRNE nenahradzujú návštevu lekára, lekárnika alebo iného zdravorníckeho pracovníka. Používanie portálu nesmie byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie majú iba informačný charakter a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo neaktuálnosť údajov.
  8. Používateľ berie na vedomie, že nesmie používať akýkoľvek obsah z  NAŠE LEKÁRNE spôsobom , ktorý je v rozpore s ustanoveniami príslušných autorských zákonov. Neoprávneným šírením a používaním obsahu z NAŠE LEKÁRNE sa Používateľ dopúšťa protiprávneho konania a vystavuje sa riziku uplatnení sankcií podľa platných právnych predpisov.
  9. Používateľ používaním internetového portálu „NAŠE LEKÁRNE“  vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.
  10. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.